Reglament

Reglament del Servei

L'objecte de les condicions de prestació del servei és regular:

  • Les relacions entre el titular del servei d'abastament d'aigua potable del Sistema Ter-Llobregat i els seus clients.
  • Les condicions que han de complir els productes i serveis que presta ATL.
  • Les condicions en què els clients destinataris han de rebre els productes procedents del servei.
  • El disseny, la construcció, conservació, gestió i explotació del sistema de forma que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les obres i equipaments que el constitueixen.